the official site of the NEPtuNUS baseball & softball club rotterdam

Curacao

Verslag Algemene Ledenvergadering zondag 7 januari 2024

Afmeldingen:

Dries Stuij, Ard Buijsen, Sally Braas, Hans van de Linde

Aanwezig

1. Opening

De voorzitter Jorian van Acker opent de vergadering om 13.08 en wenst iedereen de beste wensen. Met deze ALV sluiten we het jaar 2023 af. Financieel zal het jaar afgesloten worden tijdens de ALV voor de zomer als de financiële stukken ook gereed zijn.

2. Verslag ALV 18 april 2023

Er zijn geen opmerkingen.

3. Jaarverslagen honk- en softbal (verslagen zijn eerder rondgestuurd)

Jorian staat stil bij de activiteiten van het afgelopen jaar dat in het teken stond van het 80-jarig bestaan. Er werden hiervoor veel activiteiten georganiseerd, meer dan in andere jaren. Daarnaast noemt hij dat het voor het dames 1 team een schitterend jaar was. Zij werden voor de eerste keer in de geschiedenis van de club kampioen van Nederland. Aan de softbalkant komt er helaas een einde aan de samenwerking rond Sirens. Veel dames hebben een andere club gekozen om een stap naar een hoger team elders te maken. Ook Tridents is kampioen geworden na een spannende finale driekamp om het slot van de competitie te bepalen. Van de jeugd bij het honkbal missen er nog veel verslagen van de teams. Deze zullen tijdens de volgende ALV meegestuurd worden.

Karel van Ispelen merkt op dat er een trend zit in de verslagen van de teams. Veel teams hebben moeite om een volledig team samen te stellen en dat er weinig nieuwe leden komen en doorstromen. Jorian erkent dit probleem en geeft aan dat veel acties om leden te werven en vast te houden worden ondernomen, maar nog niet veel vruchten afwerpt. Ook activiteiten als Little League organiseren en Rotterdam Baseball Week dragen bij aan bekendheid van de club en sport. Een noodzaak bij het organiseren van deze activiteiten zijn voldoende vrijwilligers.

4. Begroting & contributie 2024

Jorian geeft aan dat Rotterdam Baseball Week een belangrijke inkomstenbron is geweest om tot een licht positief resultaat te komen. Voor de aanwezigen ligt hij toe wat de organisatie en doel van de Rotterdam Baseball Week was. Daarbij zijn ook de baten van de bar gestegen. Dit jaar was ook de bijdrage van Topsport sponsoring hoger dan eerder. Aan de kostenkant zijn de huur en energiekosten afgelopen jaar gestegen. Jorian kijkt ook vooruit. Hij noemt dat komend jaar er geen RBW zal zijn (alleen in de oneven jaren) en dat in 2025 zal ook Albert Heijn vertrekken van de parkeerplaats waarvoor zij huur betalen aan ons. De deelname aan de Europacups zullen komend jaar hoger uitvallen. Zowel de heren als de dames nemen komend jaar deel aan toernooien. Karel van Ispelen vraagt of er ook niet dit jaar een groot toernooi voor publiek georganiseerd kan worden. Jorian geeft aan dat er weinig ruimte is door de Haarlemse honkbalweek dit jaar. En ook een te kort aan vrijwilligers maakt het moeilijk. Er wordt mogelijk wel een groot internationaal jeugdtoernooi georganiseerd.

Paul Schellevis vraagt naar padelbanen die misschien zouden komen. Jorian vertelt over de aanbieder van mobiele padelbanen waarmee contact is. Er wordt gesproken over drie padelbanen op de groene strook tussen de twee softbalvelden. De gesprekken bevinden nog in een vroege fase. Het zou een positieve ontwikkeling kunnen zijn voor de inkomsten van de kantine. Het model van de mobiele padelbanen is dat de aanbieder dit volledig organiseert. Bart van Leeuwen stelt voor om een ideeënbus op te zetten om ook ideeen onder de leden op te halen, waaronder ook die kunnen leiden tot inkomsten. Het is belangrijk dat dit gevolgd wordt door uitvoering.

Jorian stelt voor om de verhoging van de KNBSB door te rekenen en vanuit een kleine verhoging toe te passen van 3-4%. Dit ondanks dat de kosten voor de verenging ook komend jaar weer zullen stijgen. Hieronder een overzicht.

Beeball: 180.00

Pupillen: 245.00

Aspiranten: 270.00

Junioren: 300.00

Senioren A: 340.00

Senioren B: 310.00

Recreanten: 215.00

Dubbelleden: 345.00

Heren Softbal: 245.00

De ALV gaat in meerderheid akkoord met de contributieverhoging.

5. Overzicht Nood aan vrijwilligers

Wouter ligt de presentatie toe en overloopt verschillende posities waar mensen voor gezocht worden. Daarnaast benadrukt hij dat alle hulp welkom is. De presentatie zal rondgestuurd worden. Mark Herbold stelt zich voor. Hij is gestart als vrijwilligerscoördinator. Activeren van leden en ouders om (kleine) klusjes op te pakken. Hij benadrukt dat de club van iedereen is en dat ook met iedereen opgepakt moet worden. Wouter zal een emailadres aanmaken voor Mark. Dit wordt vrijwilligers@neptunussport.com.

6. Accommodatie

Jorian geeft aan dat er mogelijk wat overlast kan komen van het asiel dat naast de club komt. Op de velden zullen er geen ontwikkelingen zijn. Hij staat stil bij de keuken die Roffadan heeft uitgebaat. Jorian heeft op het moment nog gesprekken met Roffadan. Hij verwacht dat de samenwerking met Roffadan niet verder zal gaan. Er wordt ook gezocht naar andere uitbaters. Er wordt gevraagd of het niet door leden kan worden gedaan. Of een combinatie van een uitbater én leden. Jorian geeft aan dat dit (nog) niet lukt omdat we een groot te kort hebben aan vrijwilligers. Bart van Leeuwen stelt voor om te overwegen of er een strenger moet worden opgetreden naar (ouders van ) leden om uren in de club te steken. Er wordt ook opgemerkt dat een uitbater meer gezonde alternatieven moet aanbieden. Hier zijn veel

medestanders voor. Er wordt ook opgemerkt dat er ook vergoedingen kunnen worden gevraagd voor (ouders van) leden die niet als vrijwilligers helpen.

Barbara en Regi merken op dat de verlichting op het tweede softbalveld te slecht is en ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Jorian geeft aan dat onderzocht moet worden hoe lichten en masten beter gebruikt/afgesteld kunnen worden.

7. Bestuur

Jorian geeft aan dat Wouter als secretaris stoppen. Jorian geeft ook aan dat hij in de loop van 2024 terug wil gaan treden als voorzitter, maar wel wil aanblijven als bestuurslid. Het wordt een grote uitdaging, maar Jorian heeft goede hoop.

8. Rondvraag

Paul Schellevis vraagt wat het vervolg wordt op de laatste strategische branstormsessie. Jorian geeft aan dat dit een vervolg zal krijgen als er zicht is op de mensen die Jorian en Wouter zullen vervangen als voorzitter en secretaris. Karel van Ispelen vraagt of er een Europese competitie komt. Jorian geeft aan dat er nog steeds plannen zijn vanuit de Europese bond. Nederlandse en Italiaanse clubs hebben aangegeven hier dit jaar nog niet klaar voor zijn en niet mee zullen doen dit jaar. Het is nu niet duidelijk of deze Europese competitie die de Europacup moet vervangen dit jaar plaats zal vinden.

9. Sluiting