the official site of the NEPtuNUS baseball & softball club rotterdam

Curacao

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Binnen Honk- en Softball Vereniging Neptunus vinden wij het van groot belang dat wij voor al onze leden, medewerkers, vrijwilligers en overige bezoekers een sociaal veilige omgeving bieden.

Voor ons houdt dit in dat iedere vorm van ongewenst gedrag moet worden voorkomen en zodoende bieden wij onze volledige medewerking bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor onze vrijwilligers. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van de aanvrager en naar aanleiding van dit onderzoek wordt er besloten of de aanvrager de taken zoals gewenst mag uitvoeren.

Neptunus heeft naast de aanvraag van een VOG als richtlijn separate huisregels opgesteld en wij verwachten van een ieder dat hij/zij zich hieraan houdt. Seksuele intimidatie en pesten kunnen voor het slachtoffer dusdanig traumatiserend zijn dat hij/zij hier levenslang last van kan hebben. Om deze reden kunt u op deze pagina lezen wat Honk- en Softball Vereniging Neptunus onder deze vorm van ongewenst gedrag verstaat, welke preventieve maatregelen wij hanteren en hoe de meldingsprocedure eruit ziet.

Definities

Wij gebruiken als vereniging de definitie van seksuele intimidatie zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN):

“Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.”

Wij benadrukken dat wij als vereniging iedere vorm van ongewenst gedrag niet accepteren. Ook een ogenschijnlijk amicale grap kunnen wij als pesten beschouwen. Dan kan het zijn dat de vertrouwenspersoon of iemand van het bestuur in gesprek gaat met de pester.

Pesten is het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden. Pesten kan variëren van ogenschijnlijk steeds terugkerende kleine pesterijen tot echte bedreigingen en lichamelijk geweld. Pesten kent vele vormen, zo zijn deze door de Onderwijsconsument opgesomd als:

  • Verbaal (schelden, uitlachen)
  • Fysiek (slaan, schoppen, duwen)
  • Relationeel (buitensluiten, opstoken, roddelen)
  • Materieel (spullen afpakken, vernielen)
  • Digitaal (hacken, foto’s misbruiken)

Meldingsprocedure ongewenste omgangsvormen

Omdat Honk- en Softball Vereniging Neptunus een relatief kleine vereniging is zijn wij niet in staat om een eigen tuchtcommissie in het leven te roepen. Het is daarom onze keuze om in het geval van  het vermoeden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onze vertrouwenspersonen in te schakelen. Deze vertrouwenspersonen zijn ook actief als vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit en zij zijn in dit geval voor een ieder het eerste contactpunt.

Wij willen hierbij ook benadrukken dat wij een ieder binnen de vereniging willen beschermen en zodoende een laagdrempelige manier willen bieden om een melding te maken, zonder dat de melder vrees hoeft te hebben voor nadelige gevolgen voor hem- of haarzelf.

Indien er een procedure of onderzoek uitgevoerd dient te worden zullen de vertrouwenspersonen indien nodig contact opnemen met het dagelijks bestuur van de vereniging, waarbij vanzelfsprekend de anonimiteit van de melder gewaarborgd zal worden.

VOG-beleid

Alle trainers en coaches die in het team waarmee zij werken minimaal één speler actief is die jonger is dan 18 jaar is verplicht zijn of haar gegevens aan de vertrouwenspersonen te overleggen voor de aanvraag van de VOG. Indien de VOG niet wordt verleend zal de betreffende trainer of coach uit deze functie worden gehaald en zal hij of zij niet meer met minderjarige leden mogen werken.